ម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុន WOWHELLO ជាពុំខាន ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះថា យូ-ឡាយហ៏្វ ខេអេច ស៊ូភើ អាប់ ឯ.ក(U-LIFE KH SUPER APP CO.,LTD)​ ក្រុមហ៊ុនមួយនេះផ្តល់សេវាកម្មដល់ម្ចាស់អាជីវម្មជាច្រើននៅកម្ពុជា ដូចជាអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យ សណ្ឋាគារ ធនាគារ អ្នកលក់អនឡាញ ដឹកជញ្ជូន ធានារ៉ាប់រង អចលទ្រព្យ និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀត ។ អត្ថប្រយោជន៏ទី ១ មុខងារ IVR ជាបច្ចេកវិទ្យានៃប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្វ័យប្រវត្តិដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកហៅចូលអាចចូលប្រើព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងនៃសារដែលបានថតសំលេងទុកជាមុនដោយមិនចាំបាច់និយាយទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ជម្រើសម៉ឺនុយតាមរយៈការជ្រើសរើសបន្ទះសំឡេង ឬការទទួលស្គាល់ការនិយាយដើម្បីឱ្យការហៅចូលរបស់ពួកគេដំណើរការទៅដល់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ ឬភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនតែម្តង។ អត្ថប្រយោជន៏ទី ២ មុខងារកត់ត្រាគ្រប់ពត័មាននៃអ្នកហៅចូល​​ដូចជា ឈ្មោះ លេខទូស័ព្ទ ភេទ អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ហេតុផលនៃការខលចូល និងពត៏មានផ្សេងៗទៀតដែលអាចបត់បែនទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មនិងតម្រូវការរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន។

Photo 2022 06 14 08 09 30

គួរបញ្ជាក់ថា រាល់អតិថិជនដែលបានទាក់ទងមកកាន់ WOWHELLO ទាំងអស់ អាចនឹងទទួលបានប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង ឬសេវាកម្មគ្រប់គ្រងណាមួយពីក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ប្រើសាកល្បងដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃឡើយ ទម្លាក់លេខឥឡូវម្ចាស់ អាជីវកម្មនឹងចំណេញច្រើន ។ អត្ថប្រយោជន៏ទី ១ មុខងារ IVR ជាបច្ចេកវិទ្យានៃប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្វ័យប្រវត្តិដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកហៅចូលអាចចូលប្រើព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងនៃសារដែលបានថតសំលេងទុកជាមុនដោយមិនចាំបាច់និយាយទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ជម្រើសម៉ឺនុយតាមរយៈការជ្រើសរើសបន្ទះសំឡេង ឬការទទួលស្គាល់ការនិយាយដើម្បីឱ្យការហៅចូលរបស់ពួកគេដំណើរការទៅដល់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ ឬភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនតែម្តង។ អត្ថប្រយោជន៏ទី ២ មុខងារកត់ត្រាគ្រប់ពត័មាននៃអ្នកហៅចូល​​ដូចជា ឈ្មោះ លេខទូស័ព្ទ ភេទ អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ហេតុផលនៃការខលចូល និងពត៏មានផ្សេងៗទៀតដែលអាចបត់បែនទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មនិងតម្រូវការរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន។

Photo 2022 06 14 13 49 22